Tillsammans för en hållbar utveckling i Landskrona

En icke fungerande revolver som inspiration

Vårt kraftvärmeverk heter Energiknuten. Själva knuten kallas Non CO2 och är en tydlig symbol för både Landskrona och för verksamheten. Knuten är utformad av Carl Fredrik Reuterswärd och inspirerad av hans egna kända konstverk, Non-Violence – en revolver med knuten revolverpipa. Inga kulor kan komma ur den pipan. Det ska heller inte komma någon CO2 ur våra anläggningar. Carl Fredrik Reuterswärd, som gick bort våren 2016, bodde i Landskrona. Vi hyllar hans minne.

 

Ett väl fungerande samhälle

Energiknuten med sin knut symboliserar också Landskrona som en knutpunkt för samverkan. Och att man gör något tillsammans. Arbetet med det hållbara samhället måste vara gränsöverskridande och prestigelöst. Vi på Landskrona Energi är öppna mot omvärlden. Nya vägar och kreativa lösningar är ett måste för vårt löfte: tillsammans för Landskronas hållbara utveckling mot ett väl fungerande samhälle.

 

En enklare och tryggare vardag

Vårt dagliga arbete är att leverera energi- och kommunikationslösningar. Men det betyder mer än att vara en passiv leverantör. Vår roll är att se till att vardagen för Landskronaborna ska bli enklare och tryggare samtidigt som vi arbetar för en hållbar framtid. Landskrona Energi är Landskronabornas eget bolag. I det ligger att vi har ett ansvar för att göra Landskrona till en attraktiv plats att bo och arbeta i.

 

Framrutan är större än backspegeln

Att skapa den goda staden kräver en hel del. Först och främst en grundläggande infrastruktur i form av el och värme via anläggningar med hög driftsäkerhet – det gäller också för vårt stadsnät för fiberburet bredband. Men det kräver också ett ständigt utvecklingsarbete, som i stor utsträckning grundar sig på en tät dialog med våra kunder – en förståelse för de behov och önskningar som finns. Det innebär att arbeta på ett visionärt sätt. Visst kan man snegla i backspegeln, men framrutan är större.

 

En föränderlig värld

Den svåra ekvationen

Energifrågan är vår tids stora och svåra ekvation Alla påverkas och berörs. Och alla måste förhålla sig till frågan: hur ska vi hantera en framtid med ett ökat energibehov samtidigt som den negativa påverkan på miljö och människa drastiskt minskas?

Titta bortom horisonten

I den ekvationen rymmer nästan allt: hur vi bor, hur vi bygger, hur vi producerar, hur vi transporterar oss och hur vi lever våra liv helt vanliga dagar. Det är också lika mycket en global fråga som en lokal. Som ett energibolag i en liten stad verkar vi av naturliga skäl på en begränsad geografisk marknad. Utsläpp dock, känner inga geografiska gränser och här gäller det att titta bortom horisonten. Det gör vi dels genom att producera energi utan att tillföra ett nettotillskott av växthusgaser. Vi samarbetar också över kommungränserna, med organisationer och företag. Och vi bedriver en rad forsknings- och utvecklingsprojekt med målet till att utveckla stadsmiljön i en positiv hållbar riktning.

Bra kan alltid bli bättre

Vår vision – tillsammans för en bättre miljö i en föränderlig värld – grundar sig på några enkla men tydliga förutsättningar: bra kan alltid bli bättre och omvärlden är under konstant förändring. Det är de förutsättningarna som styr vår verksamhet. Oavsett om det gäller det befintliga elnätet eller att ytterligare bygga ut vårt redan snabba och uppskattade stadsnät för fiberbredband.

En liten tillbakablick

Även vår historia är framtid

Landskrona och Landskrona Energi var tidigt ute i informationssamhället. Redan 1991 lades den första fiberkabeln i marken, mellan stadshuset och det gamla elverket. 1998 lanserades den ”digitala staden”, med tjänster för telefoni, e-post och intranät. Sedan dess har den mesta av offentlig verksamhet, inklusive skolorna, och en stor del av näringslivet anslutit sig till det ständigt utbyggda fibernätet. En av anledningarna till att vi idag ligger så bra till med fiberbredband ”till alla” är just att vi startade tidigt med satsningarna på framtiden. Det har gjort att vårt stadsnät nu rankas som ett av de bästa i landet – och bäst i Skåne.

 

Över 10 år i bussbranschen

Vi var tidigt ute med i stort sett alla energi- och kommunikationslösningar för en framtida hållbar stad. Våra populära trådbussar introducerades 2005. Här är vi ensamma i landet om att sköta en matarstation och kontaktledning för trådbuss. De tre trådbussarna har en energiförbrukningen som är 60 % av vanliga dieselbussar.

 

Tillsammans är vi starkare

En ”historisk” variabel är också vår syn på samarbete. Det har alltid varit en grund i vår verksamhet, på alla områden. För oss är det självklart att driva projekt med universitet och högskolor, med staden, med näringsliv och organisationer. 

 

Bra tänkt redan 1908

Bilden föreställer det gamla elverket under uppförande. Det stod klart 1908 och ritades för att likna en borg. Den blev inte bara elegant, utan gav även ge en känsla av styrka, stabilitet och trygghet. I den gamla borgen har Landskrona Energi sitt kontor idag, där vi förvaltar det gamla arvet genom att tänka styrka, stabilitet och trygghet för dagens energi- och kommunikationslösningar.

 

Framåtblick

Den tysta revolutionen fortsätter

Sedan 1980-talet har det pågått en tyst revolution under mark i Landskrona. De tidiga investeringarna för att utveckla fjärrvärmenätet har bidragit till att vi idag har ett väl fungerande nät som bidrar till en minskning av den negativa miljöpåverkan.

Vi arbetar kontinuerligt för att ytterligare minska vår miljöpåverkan, framförallt genom samverkan med andra. Basen i vår fjärrvärmeproduktion är spillvärme från industrier och kraftvärme baserat på fraktioner som annars lagts på deponi. Framtiden byggs alltså med material som annars gått till spillo. Även stadsnätets utveckling, och tidiga start, bidrar nu till att vi kan lova att 100 % av alla i Landskrona ska få tillgång till fiberbredband senast 2018.

Det tysta arbetet under mark betyder mycket för hur det ser ut – och kommer att se ut – ovan mark. Den tysta revolutionen fortsätter.