Karta över Sveriges elområde

Sedan november 2011 är Sverige uppdelat i fyra elområden, från att tidigare varit ett gemensamt område. Områdena och deras förutsättningar visas på kartan.

Varför finns elområden?

Den nya uppdelningen gjordes i samband med EU’s mål att skapa en gemensam elmarknad i Europa där el ska kunna distribueras mellan länder på samma villkor som mellan ett lands olika elområden. Syftet är att öka valmöjligheten för konsumenterna inom Europa.

Idag finns det fysiska begränsningar i det svenska elnätet precis där gränsdragningarna ligger, vilket försvårar en elöverföring från norr till söder. Orsaken till dessa begräsningar är bl.a. att elanvändningen i Sveriges södra delar har ökat mycket på relativt kort tid, medan produktionen inte ökat i samma omfattning. Till dess dessa begräsningar är åtgärdade ska respektive elområde arbeta för att jämna ut obalansen mellan tillgång och efterfrågan på elproduktionen.

Hur påverkas priserna för dig som konsument?

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el samt elnätens förmåga att transportera el inom Sverige. Elpriserna varierar därför mellan elområdena och mellan olika elhandlare. På längre sikt och i takt med att investeringar görs i elnät och elproduktion kommer vi sannolikt att se en utjämning av prisskillnaderna.

Landskrona tillhör elområde Malmö (SE4) och våra elpriser följer prisutvecklingen inom området.

Vad är elcertifikat?

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för att kostnadseffektivt stimulera ökad produktion av el från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle. Systemet infördes i svensk lag år 2003 och sedan 2012 har Sverige och Norge haft en gemensam elcertifikatsmarknad.

Hur fungerar systemet?

  • Berättigade producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje producerad MWh el.
  • Elproducenterna kan sälja elcertifikaten och alla elhandelsföretag är skyldiga att köpa och redovisa elcertifikat motsvarande en viss kvot av sin elförsäljning.
  • Kostnaden för elcertifikaten tar elhandelsföretagen ut av sina kunder i samband med leveransen av el.
  • Systemet gör att alla kunder bidrar till ökad andel el från förnybara energikällor och därmed en minskad klimatpåverkan.

Elcertifikatsavgift

Priset på certifikat avgörs av tillgång och efterfrågan och kan antingen handlas på en öppen marknad eller direkt från producenterna. Kostnaden för elcertifikaten tas ut av kunderna och ingår i elpriset.

Kvotplikt

De som är kvotpliktiga enligt lagen om elcertifikat, som Landskrona Energi som elhandlare, måste köpa elcertifikat motsvarande en viss andel av sin elförsäljning eller elanvändningen. Hur stor andelen är bestäms genom en kvot i lagen, som är fastställda för varje år till och med år 2035.

Mer information

Läs mer om det svenska elcertifikatsystemet på svk.se och energimyndigheten.se.

Vad är ursprungsgaranti?

För oss är det viktigt att du som kund är medveten om hur din el produceras och hur den påverkar miljön. Som elproducent har vi en skyldighet att redovisa elens ursprung, det är det som kallas för ursprungsmärkning. Ursprungsmärkningen av all el vi säljer bygger helt på ursprungsgarantier. All el du köper från oss kommer från förnybara energikällor. Detta gör vi genom att köpa ursprungsgarantier från förnybara energikällor för den lilla andel av Energiknutens restmaterial som inte anses vara förnybart. 

Ursprungsgarantier är elektroniska intyg, reglerade i lag, som säkerställer vilken energikälla elen kommer från.  

Alla elproducenter kan frivilligt ansöka om tilldelning av ursprungsgarantier. Berättigade produktionsanläggningar, som Energiknuten, utfärdas ursprungsgaranti för varje producerad megawattimme (MWh) el. Garantierna kan sedan säljas på en öppen marknad, där priset sätts av utbud och efterfrågan av el från specifika energikällor. Köparna är elleverantörer som vill sälja den typen av el som ursprungsgarantierna omfattar. Elleverantören köper då ursprungsgarantier motsvararande mängden såld el och de stödjer därmed utbyggnad av anläggningar som använder denna energikälla.

För att säkerställa att mängden såld el motsvarar mängden producerad el, annullerar elleverantören de ursprungsgarantier som har använts för ursprungsmärkning. Även de ursprungsgarantier som inte används inom tolv månader från tilldelning annulleras.

Läs mer om ursprungsmärkning av el på www.energiforetagen.se eller på energimyndigheten.se.