16 november 2017

Nya elnätsavgifter från och med 1 januari 2018

Som kund till Landskrona Energi har du rätt till en stabil och hållbar energiförsörjning. Värt att tänka på under höststormarna är att alla ledningar i vårt nät är nedgrävda och vi har en leveranssäkerhet över 99,9 %. Ett lika tryggt som effektivt nät med andra ord. Men att vårt elnät börjar få några år på nacken är ingen hemlighet, samtidigt som staden växer så det knakar i alla hörn och kanter. För att kunna bibehålla vår höga leveranssäkerhet behöver vi öka våra reinvesteringar, investeringar och anpassa oss till den digitala tidsålder vi lever i. Därför höjs elnätsavgifterna för både privat- och företagskunder.

 

För dig som bor i lägenhet med 16 ampere och en genomsnittlig årsförbrukning på 2000kWh/år innebär det en höjning på cirka 9 kronor per månad och för dig som bor i eluppvärmd villa med 20 ampere och en genomsnittlig årsförbrukning på 20 000kWh/år en höjning på cirka 30kr per månad. Din elnätskostnad påverkas av hur mycket el ditt hushåll använder. Priserna ovan är angivna inklusive moms. Nya prislistor finner du i sin helhet på www.landskronaenergi.se/kundtjanst/priser-och-avtal/elnat-prislista/

 

Vad tar vi betalt för?

Landskrona Energi tar betalt för drift, underhåll och förnyelse av näten. Vidare ingår i avgiften kundservice och andra nödvändiga funktioner för elnätsverksamheten. Vi tar också ut en engångsavgift för anslutning till elnätet.

I avgifterna ingår också utvecklingskostnader som krävs för framtidens hållbara energisystem. Förändringar i samhället, som exempel ökad andel förnybar el, som tex solceller, och leveranssäkerhet, elbilens frammarsch och det uppkopplade hemmet som även ska kombineras med IT-säkerhet och integritet.

Landskrona Energi ser positivt på den utvecklingen. Dock måste vi kunna möta dessa förändringar på ett bra sätt och det arbetas idag intensivt med flera parallella frågor. De ökade krav som ställs i lagstiftning och regelverk från beslutsfattare och myndigheter är kostnadsdrivande i flera led, som exempel administration, IT-system och juridiska aspekter.  Kostnaden för det svenska stamnätet, som ägs av affärsverket Svenska kraftnät, ingår också i elnätsavgiften.

 

Varför behövs investeringar i elnäten?

Framtidens krav på elnäten är andra än gårdagens. Näten ska bli smartare för att du som kund ska kunna agera mer energieffektivt i hemmen. Vi ska få in mer förnybar elproduktion, även från mikroproducenter, vilket ställer nya krav på flexiblare elnät. Den kraftiga urbaniseringen ökar trycket på elnätet i städerna. Framför allt minskar toleransen mot elavbrott i en värld med ökad digitalisering, vilket gör att leveranssäkerheten måste vara ännu högre än idag. Elnäten byggdes i många fall på 1950-talet och under 20 år framåt. Det betyder att det även av åldersskäl finns behov av att rusta upp elnäten.

 

Energiskatten flyttas från elhandel till elnät

Riksdagen har beslutat att elnätsföretagen ska ta över skattskyldigheten från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre. Om du är både elnäts- och elhandelskund hos oss på Landskrona Energi kommer du inte att märka någon skillnad på din faktura. 

Dina elkostnader består av tre delar:
  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.
Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre per kWh, kilowattimme*. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år för lågspänningskunder, för högspänningskunder 3827 kronor per år* (källa: Elsäkerhetsverket).
Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.
Läs om kundens elkostnader, så här fungerar det här 
*Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per oktober 2017.

Relaterade nyheter

07 januari 2013

Nu ska fler få fiber

Bidraget på 292 000 kr täcker 35 procent av investeringskostnaden. Projektet medfinansieras av Landskrona stad till ett högsta värde av 97 500 kr och resterande del, 450 000 kr, står en privat...

24 januari 2013

Samarbete ska ge fler tillgång till bredband

SkåNet ägs av Region Skåne samt Kommunförbundet Skåne och verkar för att Skånes invånare och företag ska få tillgång till riktigt bredband. Under första kvartalet 2013 lanserar Landskrona Energi en...

15 mars 2013

Avtal om restvärmeleveranser tecknat i Landskrona

Restvärme är värme som blir över efter industriell produktion och levereras med anpassad temperaturnivå till fjärrvärmesystemet. ”Användningen av restvärme från lokala industriföretag är en viktig...