Elnätstariffer och avtalsvillkor

Nya priser från och med 1 januari 2019

Lite om avgifterna

Vår huvuduppgift inom elnät är att transportera el inom  Landskrona centralort. För det tar vi ut en nätavgift som består av en rörlig del (överföringsavgift) och en fast del (abonnemangsavgift).

ELNÄT AVGIFTER 2019 

SÄKRINGSKUNDER     Enkeltariff, ES 40
    2019 exkl. moms 2019 inkl. moms
FAST AVGIFT     Kronor Kronor
Abonnemangssäkring, A Lägenhet 16 A 1 430 1 788
  Övriga 16 A 2 880 3 600
    20 A 4 350 5 438
    25 A 6 100 7 625
    35 A 9 370 11 713
    50 A 13 670 17 088
    63 A 17 700 22 125
    80 A 26 340 32 925
    100 A 33 670 42 088
    125 A 41 600 52 000
    160 A 53 950 67 438
    200 A 65 180 81 475

 

RÖRLIG AVGIFT
ENERGISKATT

    Öre/kWh Öre/kWh
    8,50 10,63
    34,70 43,38

 AllmäntI tarifferna ingår transiteringsavgifter för överliggande nät, samt elsäkerhets-, elberedskaps-, och övervakninsavgift.

Diverse avgifter Kronor Kronor

Administrativ avgift vid tecknande av abonnemang

215 269

Återinkopplingsavgift* (efter inkoppling pga bristande betalning)

850 NA

Återinkopplingsavgift **

2 500 3 125
*) ingen moms utgår på denna avgift för närvarande
**) Om kund så önskar demonterar vi mätaren och avslutar abonnemanget. I och med att anläggningen frånkopplas förbehåller vi oss rätten att riva matande servisledning. Vi eventuell återanslutning till elnätet ska detta anmälas av auktoriserad installatör. Vi betraktar återanslutningen som en nyinstallation varpå de för den aktuella tidpunkten gällande föreskrifter och standarder skall vara uppfyllda innan anläggningen kan tillkopplas. Eventuella kostnader utöver ”Återanslutningsavgiften” debiteras kunden till ett maximalt belopp motsvarande gällande nyanslutningsavgift. 
OBS! Säsongsbaserad frånkoppling eller säkringsändring få ej förekomma.
 

 

Priserna som anger "inklusive moms" är beräknade på nuvarande mervärdesskatt. I det fall denna ändras sker motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.

Ändring av säkringsstorlek

Ändring av avgiftsbestämmande säkring får utföras av behörig installatör som erhållit Landskrona Energis medgivande till byte. En sådan ändring får i regel ske högst en gång per år.

Avtalsvillkor för dig som konsument


Här finns de allmänna avtalsvillkor för dig som privatperson och rör ditt elnätsabonnemang. Elbranschens allmänna avtalsvillkor är framtagna i samarbete mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige. I de allmänna avtalsvillkoren kan du läsa om sådant som gäller speciellt för dig som har ett elnätsabonnemang hos oss.

  

Priser och avtalsvillkor säkringskunder

 

 

SÄKRINGSKUNDER

Kollektivtariff (Nyteckning av abonnemanget erbjuds ej)

 

2019

exkl moms

2019

inkl moms

FAST AVGIFT

Antal lägenheter

Kronor

Kronor

 

12

14 000

17 500

 

14

16 050

20 063

 

16

18 250

22 813

 

18

20 250

25 313

 

48

51 400

64 250

RÖRLIG AVGIFT

 

Öre/kWh

Öre/kWh

 

 

8,50

10,63

ENERGISKATT

 

34,70

43,38

       

Hjälptariff EH 16

 

 

 

FAST AVGIFT

 

Kronor

Kronor

 

 

500

625

RÖRLIG AVGIFT

 

Öre/kWh

Öre/kWh

 

 

95,00

118,75

       

EFFEKTKUNDER

 

 

Spänningsnivå

 

 

 

 

 130 kV

 130 kV

 11 kV

11 kV

0,4 kV

0,4 kV

 

exkl moms

inkl moms

exkl moms

inkl moms

exkl moms

inkl moms

FAST AVGIFT

Kronor

Kronor

Kronor

Kronor

Kronor

Årsavgift Fast

46 800

58 500

19 500

24 375

4 950

6 187,50

Abonnemangsavgift

203

253,75

227

283,75

318

397,50

Effektavgift/kW

94

117,50

282

352,50

428

535,00

RÖRLIG AVGIFT

Öre/kWh

Öre/kWh

Öre/kWh

Öre/kWh

Öre/kWh

Öre/kWh

 

3,30

4,13

3,70

4,63

5,20

6,50

Reaktiv effekt

Tillåtet uttag
(av ab aktiv effekt)

15%

 

50%

 

50%

 

Abonnemangsavgift reaktiv effekt, samtliga tariffer 68 (85 kr inkl moms) kronor/kVAr, Överuttag reaktiv effekt 156 (195 kr inkl moma) kronor/kVAr 

 

Abonnemangsavgift:

Avgift erlägges för tecknat abonnemang i respektive anslutningspunkt. Abonnemangets storlek skall minst motsvara det högsta värdet för uttagen 1-timmeseffekt.
Överuttag debiteras med 200 %.

Effektavgift:

Effektavgift för aktiv effekt erläggs för högsta månadsvärdet under månaderna januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt.  
Överuttag debiteras med 150 %.
Effektavgift för reaktiv effekt erlägges för högsta uttagen entimmeseffekt under året.

Tidsbegrepp:
Med vintervardag avses vardagar klockan 06-22 november - mars.

Priserna som anger "inklusive moms" är beräknade på nuvarande mervärdesskatt. I det fall denna ändras sker motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.

ANSLUTNINGSAVGIFTER HÖGSPÄNNING
Enligt offert per anslutning

Elnätsavgifter 2019 för inmatning av el 

Elnätsavgifter

IN10

IN10S

IN04

IN04M

Anslutningsspänning

kV

10

10

0,4

0,4

Fast avgift

kr/år

23 750 

3 500

3 500

-

Abonnemangsavgift

kr/kW, år

46

-

-

-

Nätersättning

öre/kWh

1,4

1,4

1,5

1,5

Elnätsavgift IN10 – gäller för inmatning vid högspänning >1 500 kW.
Elnätsavgift IN10S – gäller för inmatning vid högspänning ≤ 1 500 kW.
Elnätsavgift IN04 – gäller för inmatning vid lågspänning.
Elnätsavgift IN04M – gäller anslutningar vid lågspänning med ett säkringsabonnemang för uttag av el om högst 63 ampere.

Inmatning ska ske via samma huvudsäkringar som uttaget. Max effekt för inmatning 43,5 kW. Mängden uttagen energi från nätet ska under kalenderåret överstiga mängden inmatad energi till nätet enligt Svensk författningssamling SFS 1997:857 4 kap 10§.

Samtliga avgifter är angivna exklusive moms.

 

Tillämpningsbestämmelser
Prislistan gäller per anslutningspunkt och under förutsättning att avtal finns. Avräkning för aktuell månad sker i början av nästkommande månad.

Fast avgift
Avgift för mätning, beräkning och rapportering per anslutningspunkt. 

Abonnemangsavgift
Avgift för tecknat abonnemang i respektive anslutningspunkt. Abonnerad effekt fastställs i förväg och ska minst motsvara den högsta inmatade entimmeseffekten under året.

Nätersättning
Ersättning för reduktion i överföring från regionnät samt förlustreduktion i lokalnätet som inmatningen från produktionsanläggningen medför.

Förbrukning
Förbrukning debiteras enligt prislista för nätavgifter. Fast avgift erläggs inte. Effektavgift erläggs som summa av abonnemangs- och effektavgift för maximalt uttagen entimmeseffekt under månaderna januari-mars och
november- december.

Mätning
Insamling och rapportering av timvärden sker enligt gällande föreskrifter.

Avtalsvillkor för dig som är näringsidkare

Här finns de allmänna avtalsvillkoren   som rör ditt elnätsabonnemang som är näringsidkare, vilka är framtagna av Energiföretagen Sverige. I våra egna avtalsvillkor kan du läsa om sådant som gäller speciellt för dig som har ett elnätsabonnemang hos oss.
Avtalsvillkor för högspänning finner du här.

 

 

 

 

Anslutningsavgifter 2019

Nya kunder


Vid nyanslutning av en elförbrukare tar vi betalt för den faktiska investering som vi måste göra. För mindre förbrukare inom tätorten, t.ex. en villa, utgår en i förväg bestämd nyanslutningsavgift.

 


Anslutningsavgift gällande högspänning sker genom offert per anslutning. Skicka in din offertförfrågan här

 Lågspänning

Schablonpris gällande inom sammanhållen bebyggelse 

 

     
    2019 exkl. moms 2019 inkl. moms

Enbostadshus eller enskild anslutning
Servissäkring 16-25 A

    Kronor Kronor
Max 200 meter mellan närmaste anslutningspunkt och servis     22 100 27 625
200 till 600 meter mellan närmaste anslutningspunkt och servis     22 100 +
189 kr/m
27 625 + 236,25 kr/m
600 till 1200 meter mellan närmaste anslutningspunkt och servis     97 700 +
404 kr/m
122 125 + 505 kr/m
1200 till 1800 meter mellan närmaste anslutningspunkt och servis     340 1000 + 240 kr/m 425 125 + 300 kr/m

 Koloniområden

       
 Servissäkring 16-25A inom befintligt koloniområde     22 100 27 625

 Övriga serviser

       
 Servissäkring från 35 A     offert offert
         

Tillfällig anslutning (byggkraft) 16-63 A

    3 100 3 875
 i anvisad uttagspunkt 80-250A     6 750 8 438
  i anvisad uttagspunkt över 250 A     offert offert
         
          

Beställare svarar för schakt och/eller rörförläggning inom tomtmark. Anslutningsavgifter offereras då stora avvikalser förekommer i t.ex. uttagsmönster.

Diverse avgifter

    2019 
exkl. moms
2019
inkl. moms
Utökning av antalet abonnemang inom befintlig fastighet     2 000 2 500
Tillkommande kostnad/abonnemang utöver första nyanslutning     1 060 1 325

Priserna som anger "inklusive moms" är beräknade på nuvarande mervärdesskatt, i det fall denna ändras sker motsvarande förändring i debitering gentemot kund.

 

 

2018 års priser

Lite om avgifterna

Vår huvuduppgift inom elnät är att transportera el inom huvudsakligen Landskrona centralort. För det tar vi ut en nätavgift som består av en rörlig del (överföringsavgift) och en fast del (abonnemangsavgift).

ELNÄT AVGIFTER 2018 

SÄKRINGSKUNDER     Enkeltariff, ES 40
    2018 exkl. moms 2018 inkl. moms
FAST AVGIFT     Kronor Kronor
Abonnemangssäkring, A Lägenhet 16 A 1 330 1 663
  Övriga 16 A 2 670 3 338
    20 A 4 040 5 050
    25 A 5 670 7 088
    35 A 8 700 10 875
    50 A 12 690 15 863
    63 A 16 440 20 550
    80 A 24 460 30 575
    100 A 31 260 39 075
    125 A 38 640 48 300
    160 A 50 080 62 600
    200 A 60520 75 650

 

RÖRLIG AVGIFT
ENERGISKATT

    Öre/kWh Öre/kWh
    8,50 10,625
    33,10 41,38

 AllmäntI tarifferna ingår transiteringsavgifter för överliggande nät, samt elsäkerhets-, elberedskaps-, och övervakninsavgift.

Diverse avgifter Kronor Kronor

Inflyttningsavgift

215 269

Återinkopplingsavgift* (efter inkoppling pga bristande betalning)

850 NA

Återinkopplingsavgift **

2 500 3 125
*) ingen moms utgår på denna avgift för närvarande
**) Om kund så önskar demonterar vi mätaren och avslutar abonnemanget. I och med att anläggningen frånkopplas förbehåller vi oss rätten att riva matande servisledning. Vi eventuell återanslutning till elnätet ska detta anmälas av auktoriserad installatör. Vi betraktar återanslutningen som en nyinstallation varpå de för den aktuella tidpunkten gällande föreskrifter och standarder skall vara uppfyllda innan anläggningen kan tillkopplas. Eventuella kostnader utöver ”Återanslutningsavgiften” debiteras kunden till ett maximalt belopp motsvarande gällande nyanslutningsavgift. 
OBS! Säsongsbaserad frånkoppling eller säkringsändring få ej förekomma.
 

 

Priserna som anger "inklusive moms" är beräknade på nuvarande mervärdesskatt. I det fall denna ändras sker motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.

Ändring av säkringsstorlek

Ändring av avgiftsbestämmande säkring får utföras av behörig installatör som erhållit Landskrona Energis medgivande till byte. En sådan ändring får i regel ske högst en gång per år.

Avtalsvillkor för dig som konsument


Här finns de allmänna avtalsvillkor för dig som privatperson och rör ditt elnätsabonnemang. Elbranschens allmänna avtalsvillkor är framtagna i samarbete mellan Konsumentverket och Svensk Energi. I de allmänna avtalsvillkoren kan du läsa om sådant som gäller speciellt för dig som har ett elnätsabonnemang hos oss.

  

Priser och avtalsvillkor säkringskunder

 

ELNÄT AVGIFTER 2018

SÄKRINGSKUNDER

Kollektivtariff (Nyteckning av abonnemanget erbjuds ej)

 

2018

exkl moms

2018

inkl moms

FAST AVGIFT

Antal lägenheter

Kronor

Kronor

 

12

12 880

16 100

 

14

14 760

18 450

 

16

16 780

20 975

 

18

18 600

23250

 

48

47 280

59 100

RÖRLIG AVGIFT

 

Öre/kWh

Öre/kWh

 

 

8,500

10,625

ENERGISKATT

 

33,10

41,38

       

Hjälptariff EH 16

 

 

 

FAST AVGIFT

 

Kronor

Kronor

 

 

500

625

RÖRLIG AVGIFT

 

Öre/kWh

Öre/kWh

 

 

95,00

118,75

       

EFFEKTKUNDER

 

 

Spänningsnivå

 

 

 

 

 130 kV

 130 kV

 11 kV

11 kV

0,4 kV

0,4 kV

 

2018

exkl moms

2018

inkl moms

2018

exkl moms

2018

inkl moms

2018

exkl moms

2016

inkl moms

FAST AVGIFT

Kronor

Kronor

Kronor

Kronor

Kronor

Årsavgift Fast

43 200

54 000

18 000

22 500

4 600

5 750

Abonnemangsavgift

187

233,75

209

261,25

295

368,75

Effektavgift/kW

87

108,75

260

325

397

496,25

RÖRLIG AVGIFT

Öre/kWh

Öre/kWh

Öre/kWh

Öre/kWh

Öre/kWh

Öre/kWh

 

3,30

4,13

3,70

4,63

5,20

6,50

Reaktiv effekt

Tillåtet uttag
(av ab aktiv effekt)

15%

 

50%

 

50%

 

Abonnemangsavgift reaktiv effekt, samtliga tariffer 68 (85 kr inkl moms) kronor/kVAr, Överuttag reaktiv effekt 156 (195 kr inkl moma) kronor/kVAr 

 

Abonnemangsavgift:

Avgift erlägges för tecknat abonnemang i respektive anslutningspunkt. Abonnemangets storlek skall minst motsvara det högsta värdet för uttagen 1-timmeseffekt.
Överuttag debiteras med 200 %.

Effektavgift:

Effektavgift för aktiv effekt erläggs för högsta månadsvärdet under månaderna januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt.  
Överuttag debiteras med 150 %.
Effektavgift för reaktiv effekt erlägges för högsta uttagen entimmeseffekt under året.

Tidsbegrepp:
Med vintervardag avses vardagar klockan 06-22 november - mars.

Priserna som anger "inklusive moms" är beräknade på nuvarande mervärdesskatt. I det fall denna ändras sker motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.

ANSLUTNINGSAVGIFTER HÖGSPÄNNING
Enligt offert per anslutning

Elnätsavgifter 2018 för inmatning av el 

Elnätsavgifter

IN10

IN10S

IN04

IN04M

Anslutningsspänning

kV

10

10

0,4

0,4

Fast avgift

kr/år

22 300 

3 300

3 300

-

Abonnemangsavgift

kr/kW, år

43

-

-

-

Nätersättning

öre/kWh

1,4

1,4

1,5

1,5

Elnätsavgift IN10 – gäller för inmatning vid högspänning >1 500 kW.
Elnätsavgift IN10S – gäller för inmatning vid högspänning ≤ 1 500 kW.
Elnätsavgift IN04 – gäller för inmatning vid lågspänning.
Elnätsavgift IN04M – gäller anslutningar vid lågspänning med ett säkringsabonnemang för uttag av el om högst 63 ampere.

Inmatning ska ske via samma huvudsäkringar som uttaget. Max effekt för inmatning 43,5 kW. Mängden uttagen energi från nätet ska under kalenderåret överstiga mängden inmatad energi till nätet enligt Svensk författningssamling SFS 1997:857 4 kap 10§.

Samtliga avgifter är angivna exklusive moms.

 

Tillämpningsbestämmelser
Prislistan gäller per anslutningspunkt och under förutsättning att avtal finns. Avräkning för aktuell månad sker i början av nästkommande månad.

Fast avgift
Avgift för mätning, beräkning och rapportering per anslutningspunkt. 

Abonnemangsavgift
Avgift för tecknat abonnemang i respektive anslutningspunkt. Abonnerad effekt fastställs i förväg och ska minst motsvara den högsta inmatade entimmeseffekten under året.

Nätersättning
Ersättning för reduktion i överföring från regionnät samt förlustreduktion i lokalnätet som inmatningen från produktionsanläggningen medför.

Förbrukning
Förbrukning debiteras enligt prislista för nätavgifter. Fast avgift erläggs inte. Effektavgift erläggs som summa av abonnemangs- och effektavgift för maximalt uttagen entimmeseffekt under månaderna januari-mars och
november- december.

Mätning
Insamling och rapportering av timvärden sker enligt gällande föreskrifter.

Avtalsvillkor för dig som är näringsidkare

Här finns de allmänna avtalsvillkoren   som rör ditt elnätsabonnemang som är näringsidkare, vilka är framtagna i samarbete mellan Konsumentverket och Svensk Energi. I våra egna avtalsvillkor kan du läsa om sådant som gäller speciellt för dig som har ett elnätsabonnemang hos oss.
Avtalsvillkor för högspänning finner du här.

 

 

 

 

Anslutningsavgifter 2019

Nya kunder


Vid nyanslutning av en elförbrukare tar vi betalt för den faktiska investering som vi måste göra. För mindre förbrukare inom tätorten, t.ex. en villa, utgår en i förväg bestämd nyanslutningsavgift.

 


Anslutningsavgift gällande högspänning sker genom offert per anslutning. Skicka in din offertförfrågan här

 Lågspänning

Schablonpris gällande inom sammanhållen bebyggelse 

 

     
    2019 exkl. moms 2019 inkl. moms

Enbostadshus eller enskild anslutning
Servissäkring 16-25 A

    Kronor Kronor
Max 200 meter mellan närmaste anslutningspunkt och servis     22 100 27 625
200 till 600 meter mellan närmaste anslutningspunkt och servis     22 100 +
189 kr/m
27 625 + 236,25 kr/m
600 till 1200 meter mellan närmaste anslutningspunkt och servis     97 700 +
404 kr/m
122 125 + 505 kr/m
1200 till 1800 meter mellan närmaste anslutningspunkt och servis     340 1000 + 240 kr/m 425 125 + 300 kr/m

 Koloniområden

       
 Servissäkring 16-25A inom befintligt koloniområde     22 100 27 625

 Övriga serviser

       
 Servissäkring från 35 A     offert offert
         

Tillfällig anslutning (byggkraft) 16-63 A

    3 100 3 875
 i anvisad uttagspunkt 80-250A     6 750 8 438
  i anvisad uttagspunkt över 250 A     offert offert
         
          

Beställare svarar för schakt och/eller rörförläggning inom tomtmark. Anslutningsavgifter offereras då stora avvikalser förekommer i t.ex. uttagsmönster.

Diverse avgifter

    2019 
exkl. moms
2019
inkl. moms
Utökning av antalet abonnemang inom befintlig fastighet     2 000 2 500
Tillkommande kostnad/abonnemang utöver första nyanslutning     1 060 1 325

Priserna som anger "inklusive moms" är beräknade på nuvarande mervärdesskatt, i det fall denna ändras sker motsvarande förändring i debitering gentemot kund.