Elnätstariffer och avtalsvillkor

Priser 2021

Lite om avgifterna

Vår huvuduppgift inom elnät är att transportera el inom Landskrona centralort. För det tar vi ut en nätavgift som består av en rörlig del (överföringsavgift) och en fast del (abonnemangsavgift).

ELNÄT AVGIFTER 2021

SÄKRINGSKUNDER     Enkeltariff, ES 40
    2021 exkl. moms 2021 inkl. moms
FAST AVGIFT     Kronor Kronor
Abonnemangssäkring, A Lägenhet 16 A 1 350 1 688
  Övriga 16 A 2 720 3 400
    20 A 4 110 5 138
    25 A 5 760 7 200
    35 A 8 840 11 050
    50 A 12 900 16 125
    63 A 16 700 20 875
    80 A 24 860 31 075
    100 A 31 780 39 725
    125 A 39 280 49 100
    160 A 50 940 63 675
    200 A 61 520 76 900
      Öre/kWh Öre/kWh
Elöverföring     8,50 10,63
Energiskatt     35,60 44,50

 Allmänt


I tarifferna ingår transiteringsavgifter för överliggande nät, samt elsäkerhets-, elberedskaps-, och övervakninsavgift.

Diverse avgifter Kronor Kronor

Administrativ avgift vid tecknande av abonnemang

215 269

Återinkopplingsavgift* (efter inkoppling pga bristande betalning)

850 NA

Återinkopplingsavgift **

2 500 3 125
*) ingen moms utgår på denna avgift för närvarande
**) Om kund så önskar demonterar vi mätaren och avslutar abonnemanget. I och med att anläggningen frånkopplas förbehåller vi oss rätten att riva matande servisledning. Vi eventuell återanslutning till elnätet ska detta anmälas av auktoriserad installatör. Vi betraktar återanslutningen som en nyinstallation varpå de för den aktuella tidpunkten gällande föreskrifter och standarder skall vara uppfyllda innan anläggningen kan tillkopplas. Eventuella kostnader utöver "Återanslutningsavgiften" debiteras kunden till ett maximalt belopp motsvarande gällande nyanslutningsavgift. 
OBS! Säsongsbaserad frånkoppling eller säkringsändring få ej förekomma.

Priserna som anger "inklusive moms" är beräknade på nuvarande mervärdesskatt. I det fall denna ändras sker motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.

Ändring av säkringsstorlek

Ändring av avgiftsbestämmande säkring får utföras av behörig installatör som erhållit Landskrona Energis medgivande till byte. En sådan ändring får i regel ske högst en gång per år.

Avtalsvillkor för dig som konsument


Här finns de allmänna avtalsvillkor för dig som privatperson och rör ditt elnätsabonnemang. Elbranschens allmänna avtalsvillkor är framtagna i samarbete mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige. I de allmänna avtalsvillkoren kan du läsa om sådant som gäller speciellt för dig som har ett elnätsabonnemang hos oss.

  

Priser och avtalsvillkor säkringskunder

 

SÄKRINGSKUNDER

Kollektivtariff (Nyteckning av abonnemanget erbjuds ej)

 

2021

exkl moms

2021

inkl moms

FAST AVGIFT

Antal lägenheter

Kronor

Kronor

 

12

13 220

16 525

 

14

15 160

18 950

 

16

17 230

21 538

 

18

19 120

23 900

 

48

48 520

60 650

RÖRLIG AVGIFT

 

Öre/kWh

Öre/kWh

 

 

8,50

10,63

ENERGISKATT

 

35,60

44,50

       

Hjälptariff EH 16 (Nyteckning av abonnemanget erbjuds ej)

 

 

 

FAST AVGIFT

 

Kronor

Kronor

 

 

500

625

RÖRLIG AVGIFT

 

Öre/kWh

Öre/kWh

 

 

95,00

118,75

       

EFFEKTKUNDER

 

 

Spänningsnivå

 

 

 

 

 130 kV

 130 kV

 11 kV

11 kV

0,4 kV

0,4 kV

 

exkl moms

inkl moms

exkl moms

inkl moms

exkl moms

inkl moms

FAST AVGIFT

Kronor

Kronor

Kronor

Kronor

Kronor

Årsavgift Fast

46 800

58 500

19 500

24 375

4 950

6 187,50

Abonnemangsavgift/kW,år

193

241,25

216

270

300

375,00

Effektavgift/kW,år

91

113,75

268

335

404

505,00

RÖRLIG AVGIFT

Öre/kWh

Öre/kWh

Öre/kWh

Öre/kWh

Öre/kWh

Öre/kWh

 

3,30

4,13

3,70

4,63

5,20

6,50

Reaktiv effekt

Tillåtet uttag 
(av ab aktiv effekt)

15%

 

50%

 

50%

 

Abonnemangsavgift reaktiv effekt, samtliga tariffer 68 (85 kr inkl moms) kronor/kVAr, Överuttag reaktiv effekt 156 (195 kr inkl moms) kronor/kVAr 

 

Abonnemangsavgift:

Avgift erlägges för tecknat abonnemang i respektive anslutningspunkt. Abonnemangets storlek skall minst motsvara det högsta värdet för uttagen 1-timmeseffekt. 
Överuttag debiteras med 200 %.

Effektavgift:

Effektavgift för aktiv effekt erläggs för högsta månadsvärdet under månaderna januari-mars och november-december för uttagen entimmeseffekt.  
Överuttag debiteras med 150 %.
Effektavgift för reaktiv effekt erlägges för högsta uttagen entimmeseffekt under året.

Tidsbegrepp:
Med vintervardag avses vardagar klockan 06-22 november - mars.

Priserna som anger "inklusive moms" är beräknade på nuvarande mervärdesskatt. I det fall denna ändras sker motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.

ANSLUTNINGSAVGIFTER HÖGSPÄNNING
Enligt offert per anslutning

Elnätsavgifter 2021 för inmatning av el 

Elnätsavgifter

IN10

IN10S

IN04

IN04M

Anslutningsspänning

kV

10

10

0,4

0,4

Fast avgift

kr/år

23 750 

3 500

3 500

-

Abonnemangsavgift 

kr/kW, år

46

-

-

-

Nätersättning

öre/kWh

1,3

1,3

1,4

1,4

Elnätsavgift IN10 – gäller för inmatning vid högspänning >1 500 kW. 
Elnätsavgift IN10S – gäller för inmatning vid högspänning ≤ 1 500 kW. 
Elnätsavgift IN04 – gäller för inmatning vid lågspänning.
Elnätsavgift IN04M – gäller anslutningar vid lågspänning med ett säkringsabonnemang för uttag av el om högst 63 ampere.

Inmatning ska ske via samma huvudsäkringar som uttaget. Max effekt för inmatning 43,5 kW. Mängden uttagen energi från nätet ska under kalenderåret överstiga mängden inmatad energi till nätet enligt Svensk författningssamling SFS 1997:857 4 kap 10§.

Samtliga avgifter är angivna exklusive moms.

 

Tillämpningsbestämmelser
Prislistan gäller per anslutningspunkt och under förutsättning att avtal finns. Avräkning för aktuell månad sker i början av nästkommande månad.

Fast avgift
Avgift för mätning, beräkning och rapportering per anslutningspunkt. 

Abonnemangsavgift
Avgift för tecknat abonnemang i respektive anslutningspunkt. Abonnerad effekt fastställs i förväg och ska minst motsvara den högsta inmatade entimmeseffekten under året.

Nätersättning
Ersättning för reduktion i överföring från regionnät samt förlustreduktion i lokalnätet som inmatningen från produktionsanläggningen medför.

Förbrukning
Förbrukning debiteras enligt prislista för nätavgifter. Fast avgift erläggs inte. Effektavgift erläggs som summa av abonnemangs- och effektavgift för maximalt uttagen entimmeseffekt under månaderna januari-mars och 
november- december.

Mätning
Insamling och rapportering av timvärden sker enligt gällande föreskrifter.

Avtalsvillkor för dig som är näringsidkare

Här finns de allmänna avtalsvillkoren   som rör ditt elnätsabonnemang som är näringsidkare, vilka är framtagna av Energiföretagen Sverige. I våra egna avtalsvillkor kan du läsa om sådant som gäller speciellt för dig som har ett elnätsabonnemang hos oss.
Avtalsvillkor för högspänning finner du här.

 

Anslutningsavgifter 2021

Nya kunder

Vid nyanslutning av en elförbrukare tar vi betalt för den faktiska investering som vi måste göra. För mindre förbrukare inom tätorten, t.ex. en villa, utgår en i förväg bestämd nyanslutningsavgift.

Anslutningsavgift gällande högspänning sker genom offert per anslutning. Skicka in din offertförfrågan här

 Lågspänning

Schablonpris gällande inom sammanhållen bebyggelse 

 

     
    2021 exkl. moms 2021 inkl. moms

Enbostadshus eller enskild anslutning
Servissäkring 16-25 A

    Kronor Kronor
Max 200 meter mellan närmaste anslutningspunkt och servis     22 100 27 625
200 till 600 meter mellan närmaste anslutningspunkt och servis     22 100 + 
189 kr/m
27 625 + 236,25 kr/m
600 till 1200 meter mellan närmaste anslutningspunkt och servis     97 700 + 
404 kr/m
122 125 + 505 kr/m
1200 till 1800 meter mellan närmaste anslutningspunkt och servis     340 100 + 240 kr/m 425 125 + 300 kr/m

 Koloniområden

       
 Servissäkring 16-25A inom befintligt koloniområde     22 100 27 625

 Övriga serviser

       
 Servissäkring från 35 A     offert offert
         

Tillfällig anslutning (byggkraft) 16-63 A

    3 100 3 875
 i anvisad uttagspunkt 80-250A     6 750 8 438
  i anvisad uttagspunkt över 250 A     offert offert
         
          

Beställare svarar för schakt och/eller rörförläggning inom tomtmark. Anslutningsavgifter offereras då stora avvikalser förekommer i t.ex. uttagsmönster.

Diverse avgifter

    2021 
exkl. moms
2021
inkl. moms
Utökning av antalet abonnemang inom befintlig fastighet     2 500 3 125
Tillkommande kostnad/abonnemang utöver första nyanslutning     1 060 1 325

Priserna som anger "inklusive moms" är beräknade på nuvarande mervärdesskatt, i det fall denna ändras sker motsvarande förändring i debitering gentemot kund.