Hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi bryr oss om dina personuppgifter och strävar alltid efter att du som kund ska känna dig trygg med oss.
Nedan hittar du vår integritets- och personuppgiftspolicy. 

Här kan du läsa hela vår policy

Varför vi behöver dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas för att hantera och fullfölja avtal med dig och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att Landskrona Energi ska kunna fullfölja sina förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser.

Dina personuppgifter används för administration av de leveranser som vi ingått avtal med dig om, marknadsföring av våra nyttigheter, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete inklusive systemtester, samt för viss statistik. Om du kontaktar oss via våra kommunikationskanaler (såsom telefon, webbplats, mail och sociala medier) kan dina personuppgifter och den information du ger oss även behandlas och lagras. 

Offentlighetsprincipen

Landskrona Energi lyder under offentlighetsprincipen som innebär att allmänheten har rätt till insyn i vår verksamhet. Därför är vi skyldiga att lämna ut så kallade offentliga handlingar. Det innebär att vi i vissa fall, för att upppfylla offentlighetsprincipen, kan komma att lämna ut uppgifter som ingår i en allmän handling. 

Vilka uppgifter vi behandlar

Landskrona Energi behandlar och registrerar personuppgifter som du lämnar till oss.

För att ingå avtal med oss behöver vi normalt uppgifter från dig såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress, fastighetsadress. Vid varje behandling strävar vi efter att endast samla in det vi behöver, varken mer eller mindre. All behandling sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga register, exempelvis SPAR samt allmänt tillgängliga informationskällor.

Hur länge behandlas de

Under tiden du är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen). Vi vill göra dig uppmärksam på att vissa personuppgifter exempelvis insamling av mätvärden och faktureringsunderlag inte kan begränsas eller raderas med hänvisning till laglig grund som kräver att vi sparar sådana personuppgifter. 

Detta har du rätt till

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vill du få ett registerutdrag ber vi dig att lämna eller skicka en skriftlig ansökan till vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@landskrona.se. Vi vill göra dig uppmärksam på att du kommer behöva legitimera dig för att försäkra oss om att vi lämnar ut personuppgifter till rätt person. 

Vår handläggnigstid är 1-2 månader beroende på mängden ärenden vi får in. Vi strävar alltid efter att lämna ut registerutdrag så skyndsamt som möjligt. 

Om du skulle upptäcka att den information vi behandlar om dig är felaktig eller om du inte längre önskar reklam från oss ber vi dig att kontakta vår kundtjänst och meddela detta. Rättelse sker omgående. 

Du har i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen eller kräva att personuppgifterna raderas, att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till ett visst syfte och att få dina personuppgifter porterade dvs att uppgifter som du har lämnat till oss lämnas ut till dig på ett maskinläsbart format. Ta kontakt med vårt dataskyddsombud för mer information om detta.

I det fall att du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla samtycket och från det datum kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter. För att återkalla samtycke kontaktar du vår kundtjänst. 

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud: 

Telefon: 0418-47 00 00 (fråga efter dataskyddsombud)
Mail: dataskyddsombud@landskrona.se 

Kundservice:

Telefon: 0418-47 36 20
Mail: kundservice@landskronaenergi.se