Avbrottsersättning

Har du haft ett oplanerat strömavbrott som varat i minst 12 timmar i en följd har du enligt ellagen rätt till avbrottsersättning. För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen. Du behöver inte ansöka om avbrottsersättning utan den räknas av på din elfaktura inom max 6 månader. Om du inte fått avbrottsersättning men anser att du har rätt till det, kontaktar du kundservice senast inom två år.

Ersättningsnivåer

Avbrottstid

Ersättningsgrad i %
av beräknad årlig nätavgift

Minimibelopp

12 - 24 h

12,5 %

1 000 kr

> 1 dygn

37,5 %

2 000 kr

> 2 dygn

62,5 %

3 000 kr

> 3 dygn

87,5 %

4 000 kr

> 4 dygn

112,5 %

5 000 kr

> 5 dygn

137,5 %

6 000 kr

> 6 dygn

162,5 %

7 000 kr

> 7 dygn

187,5 %

8 000 kr

> 8 dygn

212,5 %

9 000 kr

> 9 dygn

237,5 %

10 000 kr

> 10 dygn

262,5 %

11 000 kr

> 11 dygn

287,5 %

12 000 kr

 > 12 dygn

 300 %

13 000 kr

Ersättningsnivån beror på avbrottets längd och utgår som en procentsats av din beräknade årliga nätavgift. Ersättningen för en avbrottsperiod kan högst uppgå till 300 % av din årliga nätavgift. Därvid kan ersättningen bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

Avbrottets längd

Avbrottsperioden räknas från tidpunkten då vi fick kännedom om avbrottet. Avbrottet anses avslutat vid den tidpunkt då elen kom tillbaka och om elleveransen därefter fungerat oavbrutet under de två närmast följande timmarna. Om elleveransen bryts igen inom två timmar fortsätter avbrottstiden att löpa och det räknas då som ett sammanhängande avbrott. Om elleveransen däremot bryts igen efter två timmar räknas det som ett nytt avbrott.

Avbrottsersättning utgår inte om:

  • Anläggningen var frånkopplad då avbrottet inträffade
  • Avbrottet beror på kundens försummelse
  • Överföringen bryts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att bevara god drift-och levveranssäkerhet.
  • Avbrottet beror på fel i stamnätet
  • Avbrottet ligger utanför Landskrona Energis kontrollansvar, vilket är fallet om Landskrona Energi kan påvisa att avbrottet berodde på hinder utanför Landskrona Energis kontroll som inte var möjligt att förutse eller undvika.

Jämkning av avbrottsersättning

Vi, som andra nätbolag, har rätt att jämka (sänka) avbrottsersättningen i enlighet med ellagen, om det till exempel anses vara för farligt att arbeta i fält eller om skyldigheten att betala är oskäligt ekonominskt betungande. 

Skadestånd

Du kan, oberoende av elavbrottets längd, ha rätt till skadestånd för skador som uppkommit på grund av fel och avbrott i elnätet. Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet. För att vi ska kunna göra en bedömning ber vi dig att skicka in underlag som visar vilka skador du har drabbats av. Detta gör du genom att fylla i en skadeståndsanmälan. Tänk på att det är viktigt att du också skickar in dokument som styrker din skada, t.ex. kvitton, foton eller fakturor. Reglerna för skadestånd skiljer sig beroende på om man är privatperson eller näringsidkare.

Bra att veta är att avbrottsersättningen är lagstadgad och betalas ut oavsett om du drabbats av en skada eller inte. Därför reduceras ditt eventuella skadeståndsbelopp med avbrottsersättningen.

Ytterligare information finns i våra avtalsvillkor.

Utbetalning av avbrottsersättning

Du behöver inte ansöka om avbrottsersättning utan den räknas av på din elnätsfaktura. Vill du istället ha din avbrottsersättning insatt på ett bankkonto meddelar du detta till vår kundservice.

Ersättningen betalas ut senast sex månader från det att vi fick kännedom om avbrottet. Om du inte fått avbrottsersättning men anser att du har rätt till det, kontaktar du kundservice senast inom två år. 

På Energimarknadsinspektionens webbplats hittar du mer information kring avbrottsersättning och skadestånd.
Läs mer här.

När kan rätten till avbrottsersättning gå förlorad?

Om du inte har fått avbrottsersättning och inte har gjort anspråk på ersättning från oss inom två år från det att avbrottet upphörde, går rätten till ersättning förlorad.