Miljövänlig fjärrvärme

 

Sedan utbyggnaden av fjärrvärmenätet startade 1981 fram till idag har en tyst miljörevolution pågått under mark. Denna kan ses som den största miljösatsningen som gjorts i Landskrona då fjärrvärmen stoppar 400 oljetankbilar från att köra in i Landskrona per år. Cirka 99,8 % förnyelsebara bränslen (år 2015) gör fjärrvärmen till det bästa miljövalet i Landskrona..

Tack vare utbyggnaden av fjärrvärmenätet har miljön i Landskrona förbättrats avsevärt. I kombination med det moderna och resurseffektiva kraftvärmeverket Energiknuten och  samarbetet med Öresundskraft  och Kraftringen, via den överföringsledning som knyter ihop våra fjärrvärmenät, har andelen fossil energi nästintill kunnat fasas ut helt.

Vi på Landskrona Energi strävar efter en god miljöprestanda. Därför agerar vi långsiktigt samt flexibelt med avseende på kommande omvärldsförändringar på energimarknaden vad gäller val av teknik, ekonomi och kompetensutveckling.

Miljövärden

För att helt kunna förstå vilken miljöpåverkan som fjärrvärme, eller andra energislag, har måste man först förstå begreppet primärenergi. Primärenergi är ursprungsenergi. Den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan. Såsom t.ex. solstrålar, träd i skogen eller obruten kol i en gruva. Primärenergi är ett begrepp som används allt mer och det är ett mått på den totala energianvändningen, genom hela kedjan. Det vill säga den energimängd som totalt går åt för att producera en energienhet. Från utvinning av energiråvara till levererad nyttighet. Från vaggan till graven. Primärenergi mäts i primärenergifaktorer, PEF. Ju lägre PEF, desto miljövänligare energikälla.

Våra miljövärden beräknas enligt branschorganisationen Svensk Fjärrvärmes rekommendationer.

Resurseffektivitet mäts som den primärenergi som används i förhållande till den energi som levereras till kunden. Primärenergi är den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan. Träd i skogen, vattenkraft, kol och olja är primärenergi. De primärenergifaktorer som används är hämtade ur Miljöfaktaboken.

Klimatpåverkan mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till den energi som levereras till kunden. Det vill säga utsläpp av fossil koldioxid, metan och lustgas anges enligt Naturvårdsverkets data. I redovisningen ingår de utsläpp som uppstår hos fjärrvärmeföretaget, men också klimatpåverkan från transporter och produktion av bränslet.

Fossila bränslen mäts i andel kol, fossil olja och naturgas som används i förhållande till den totala andelen energi som används för att producera fjärrvärmen.

De värden som används är schabloner för olika bränslen och utsläpp inte faktiska värden. Resurseffektivitet och klimatpåverkan från ett visst bränsle kan variera mycket beroende på hur det har producerats, hur långt det har transporterats, förbränningstekniken och bränslets fuktighet. Redovisningen omfattar producerad fjärrvärme i ett nät och innehåller inget om ursprungsspecificerad fjärrvärme. Givetvis kan partiklar, försurning och andra faktorer påverkar miljön, men det ingår inte i denna redovisning.

 

Miljövärden för fjärrvärme i Landskrona 2016

Primärenergifaktor - resurseffektivitet

0,09

Klimatpåverkan - från transport och produktion av bränslen, samt förbränning

50,16 g/kWh

Andel fossila bränslen

0,36 %

Lång livslängd, bättre ekonomi

Det är precis som med bilen – regelbunden servce och skötsel ökar både livslängden, minmerar avbrott och ger en mer ekonmisk drift. Det finns en rad fördelar med att teckna vårt prisvärda serviceavtal för fjärrvärmecentraler. Framför allt ger det en trygghet och visshet om att anläggningen går som den ska och producerar värme på ett så eknomiskt bra sätt som möjligt i förhållande till anläggningens standard. Våra servicetekniker hjälper er med allt från att se över anläggningen, återkopplar med iakktagelser, ev. åtgärder, installerar och monterar reservdelar med mera.

 

Med vårt serviceavtal minskar ni risken för att behöva installera en ny central. Vi erbjuder månadsvis återkoppling med driftanalys, dokumentation, fjärravläsning som ger kontroll över er användning och jour dygnet runt. Vi har egen, certifierad personal, lång erfarenhet och hundratals nöjda kunder. 

 

PRISLISTA SERVICE TILL FASTIGHETER

Gäller för fastigheter fr.o.m. den 1 januari 2015 och tills vidare.

Serviceavtal Fastigheter 15-100 kW

Serviceavtal: 852 kr/år exkl. moms 
Inkluderar ett servicebesök under ordinarie arbetstid med funktionskontroll och serviceprotokoll samt ett akutbesök per år. Vid akut felanmälan är inställelsetiden ett (1) dygn. Eventuella ej fungerande komponenter byts ut till pris enligt reservdelsprislista.

Serviceavtal Fastigheter >100 kW

Serviceavtal: 1 500 kr/år exkl. moms 
Inkluderar ett servicebesök under ordinarie arbetstid med funktionskontroll och serviceprotokoll samt ett akutbesök per år. Eventuella ej fungerande komponenter byts ut till pris enligt reservdelsprislista.

Underhållsavtal Fastigheter >100 kW

Underhållsavtal: 900 kr/enhet exkl. moms 
Inkluderar byte av ej fungerande analoga enheter på primärsidan i undercentralen. Akututryckning ingår i underhållsavtalet.

 

 

Rabatt på extrabesök!

Extrabesök under ordinarie arbetstid klockan 07.00-16.00 kostar 320 kr/tim exkl. moms 

Extrabesök utöver ordinarie arbetstid kostar 480 kr/tim exkl. moms 

Akutbesök utan serviceavtal

Servicebesök under ordinarie arbetstid klockan 07.00-16.00 utan serviceavtal kostar 500 kr/tim exkl. moms 

Servicebesök under ordinarie arbetstid serviceavtal kostar 660 kr/tim exkl. moms 

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri förbesiktning.

Maggie Victor
Fjärrvärmenätschef
0418-470883

    Uppgifter om fastigheten
     
    Välj ett av följande alternativ
    Är du intresserad av fjärrvärmeanslutning?
    Nuvarande uppvärmningsform. Fyll i din nuvarande uppvärmningsform samt förbrukning (fyll i ett eller flera alternativ)