Miljövärde

För att helt kunna förstå vilken miljöpåverkan som fjärrvärme, eller andra energislag, har måste man först förstå begreppet primärenergi. Primärenergi är ursprungsenergi. Den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan. Såsom t.ex. solstrålar, träd i skogen eller obruten kol i en gruva. Primärenergi är ett begrepp som används allt mer och det är ett mått på den totala energianvändningen, genom hela kedjan. Det vill säga den energimängd som totalt går åt för att producera en energienhet. Från utvinning av energiråvara till levererad nyttighet. Från vaggan till graven. Primärenergi mäts i primärenergifaktorer, PEF. Ju lägre PEF, desto miljövänligare energikälla.

Våra miljövärden beräknas enligt branschorganisationen Svensk Fjärrvärmes rekommendationer.

Redovisningen nedan omfattar producerad fjärrvärme i ett nät och innehåller inget om ursprungsspecificerad fjärrvärme. Givetvis kan partiklar, försurning och andra faktorer påverkar miljön, men det ingår inte i denna redovisning. 

Miljövärden för fjärrvärme i Landskrona 2017

Primärenergifaktor - resurseffektivitet

0,06

Klimatpåverkan *- från transport och produktion av bränslen, samt förbränning

68,2 g/kWh

Andel fossila bränslen

0,27 %

*Enligt överenskommelse i Värmemarknadskommitée 2017 har beräkningsfaktorn för avfall höjt från 97 till 127. ( källa . Naturvårsverket)

Miljövänlig fjärrvärme

Sedan utbyggnaden av fjärrvärmenätet startade 1981 fram till idag har en tyst miljörevolution pågått under mark. Denna kan ses som den största miljösatsningen som gjorts i Landskrona då fjärrvärmen stoppar 400 oljetankbilar från att köra in i Landskrona per år. Cirka 99,8 % förnyelsebara bränslen (år 2017) gör fjärrvärmen till det bästa miljövalet i Landskrona..

Tack vare utbyggnaden av fjärrvärmenätet har miljön i Landskrona förbättrats avsevärt. I kombination med det moderna och resurseffektiva kraftvärmeverket Energiknuten och  samarbetet med Öresundskraft  och Kraftringen, via den överföringsledning som knyter ihop våra fjärrvärmenät, har andelen fossil energi nästintill kunnat fasas ut helt.

Vi på Landskrona Energi strävar efter en god miljöprestanda. Därför agerar vi långsiktigt samt flexibelt med avseende på kommande omvärldsförändringar på energimarknaden vad gäller val av teknik, ekonomi och kompetensutveckling.

Resurseffektivitet

Resurseffektivitet mäts som den primärenergi som används i förhållande till den energi som levereras till kunden. Primärenergi är den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan. Träd i skogen, vattenkraft, kol och olja är primärenergi. De primärenergifaktorer som används är hämtade ur Miljöfaktaboken.

Klimatpåverkan

Klimatpåverkan mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till den energi som levereras till kunden. Det vill säga utsläpp av fossil koldioxid, metan och lustgas anges enligt Naturvårdsverkets data. I redovisningen ingår de utsläpp som uppstår hos fjärrvärmeföretaget, men också klimatpåverkan från transporter och produktion av bränslet.

Fossila bränslen

Fossila bränslen mäts i andel kol, fossil olja och naturgas som används i förhållande till den totala andelen energi som används för att producera fjärrvärmen.

De värden som används är schabloner för olika bränslen och utsläpp inte faktiska värden. Resurseffektivitet och klimatpåverkan från ett visst bränsle kan variera mycket beroende på hur det har producerats, hur långt det har transporterats, förbränningstekniken och bränslets fuktighet. 

 

Lång livslängd och bättre ekonomi med serviceavtal

Det är precis som med bilen – regelbunden servce och skötsel ökar både livslängden, minmerar avbrott och ger en mer ekonmisk drift. Det finns en rad fördelar med att teckna vårt prisvärda serviceavtal för fjärrvärmecentraler. Framför allt ger det en trygghet och visshet om att anläggningen går som den ska och producerar värme på ett så eknomiskt bra sätt som möjligt i förhållande till anläggningens standard. Våra servicetekniker hjälper er med allt från att se över anläggningen, återkopplar med iakktagelser, ev. åtgärder, installerar och monterar reservdelar med mera. 

PRISLISTA FÖR SERVICE TILL FASTIGHETER

Serviceavtal Fastigheter 15-100 kW

Serviceavtal: 852 kr/år exkl. moms 
Inkluderar ett servicebesök under ordinarie arbetstid med funktionskontroll och serviceprotokoll samt ett akutbesök per år. 
.
Eventuella ej fungerande komponenter byts ut till pris enligt reservdelsprislista.

Serviceavtal Fastigheter >100 kW

Serviceavtal: 1 500 kr/år exkl. moms 
Inkluderar ett servicebesök under ordinarie arbetstid med funktionskontroll och serviceprotokoll samt ett akutbesök per år.
Eventuella ej fungerande komponenter byts ut till pris enligt reservdelsprislista.

Gäller fr.o.m. den 1 januari 2018 och tills vidare.

Akutbesök

Har du redan nyttjat ditt extrabesök som ingår i serviceavtalet eller inte har ett serviceavtal gäller nedan priser:

Servicebesök under ordinarie arbetstid mellan  klockan 07.00-16.00 utan serviceavtal kostar 500 kr/tim exkl. moms. 

Servicebesök utöver ordinarie arbetstid serviceavtal kostar 660 kr/tim exkl. moms. 

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri förbesiktning.

Intresserad av fjärrvärme? Kontakta oss!

Mattias Olsson
Processledare infrastruktur
0418-470879