Energiknuten

Vi lägger kraft på din energi, därför har vi nu tagit en mer aktiv roll i arbetet med att bygga ut och investera i framtidens energisystem kraftvärme. Sedan hösten 2012 producerar Landskrona Energi därför fjärrvärme för Landskronaborna genom kraftvärmeverket Energiknuten. Tack vare Energiknuten får vi en ökad energieffektivisering, leveranstrygghet, förbättrad konkurrenskraft för fjärrvärmen och sist men inte minst, även minskad klimatpåverkan. Men Energiknuten är inte enbart en industriverksamhet utan också en offentlig symbol för hela Landskrona då skorstenen, även döpt Non CO2, formats efter konstnären och poeten Carl Fredrik Reuterswärds berömda knut. Knuten syftar till de minskade utsläppen av koldioxid men också Landskrona som knutpunkt för samverkan med samarbetspartners i norr och söder.

 

 

Landskrona Energi förser idag en stor del av stadsbebyggelsen med fjärrvärme. Vi har även ett lokalt värmenät i Häljarp och i Asmundtorp. Den främsta anledningen till att byggandet av ett kraftvärmeverk var att förnya och utöka befintlig baskapacitet då det finns behov av ytterligare värmetillförsel till fjärrvärmenätet i Landskrona. Kraftvärmeverket innebär ökad energieffektivisering, leveranstrygghet, förbättrad konkurrenskraft för fjärrvärmen men även minskad klimatpåverkan. Samtidigt som kraftvärmeverket byggdes upprättades dotterbolaget Landskrona Energi Kraft AB.

 

Vad är ett kraftvärmeverk?

I kraftvärmeanläggningen produceras värme och el samtidigt. I pannan produceras det 23 MW värme och rökgaskondensorn ger ytterligare 4,5 MW värme. Därutöver produceras 7 MW el, medan den samtida värmeproduktionen är tillräckligt stor för att komma fler till godo.

 

Kraftvärmeverket började byggas 2010 och står nu klart bredvid det gamla fjärrvärmeverket Hetvattencentralen på Förrådsgatan i Landskrona.

– Vi har byggt kraftvärmeverket för att minska andelen fossila bränslen och för att säkra ett konkurrenskraftigt pris till kunderna i framtiden, säger Jan Lindberg, fjärrvärmechef och projektledare för byggnationen av Energiknuten.

 

Kraftvärmeverket förbränner PTP – 85 procent utsorterat papper, trä och plast samt 15 procent flis. Hetvattencentralen finns kvar men drivs främst på vintern då behovet av fjärrvärme är extra stort. Energiknuten är en investering på 550 miljoner kr.

 

Panndel

För denna etapp, som utfördes som totalentreprenad, framtog vår danska leverantör Völund byggstyrande underlag. Etablering på arbetsplatsen för montering av de olika sektionerna skedde under april 2011. Pannan som är på cirka 33 MW tillfört bränsle eldas främst med verksamhetsavfall av papper-plast-trä (PTP), med möjlighet att utnyttja biobränsle som reserv. Pannan har även kompletterats med en rökgaskondensering som ger ytterliggare cirka 4,5 MW effekt.

 

Turbin

Denna etapp blev något försenad i förhållande till tidplanen beroende på ett överklagande angående tilldelningsbeslutet. Ärendet blev avslutat i förvaltningsrätten till Landskrona Krafts fördel, vilket innebar att kontrakt har tecknades med den italienska leverantören Fincantieri den 29 november 2011. Förseningen påverkade dock inte sluttiden för drifttagandet av kraftvärmeverket hösten 2012. Ångturbinen producerar idag 8,0 MW el varav cirka 7,0 MW kan levereras ut på elnätet, resterande effekt förbrukas inom anläggningen.

 

Process och kontorsbyggnad

Denna etapp, som togs hem av PEAB, utfördes som totalentreprenad. Arbetet innefattade bränslefickorna och fundament för ackumulatortank. Arbetena med processbyggnaden var avslutade i början av 2012.

 

Ackumulatortanken

YIT vann upphandlingen av den öppna ackumulatorn på 6000 m3 vilket motsvarar diametern 15 m och höjden 35 m. Fullt laddad räcker denna till 225 MWh, därefter sker urladdning med 25 MW effekt. Arbetena med monteringen påbörjades under februari 2011.

 

Övriga arbeten

Parallellt med arbetet för framtagning av förfrågningsunderlag för de största etapperna blev den aktuella fastigheten för verksamheten efterbehandlad genom att urschaktade och förorenade massor borttransporterades till godkända avfallsmottagare. Förorenat vatten i schaktgropar behandlades och återinfiltrerades inom området. Totalt uttransporterades 76 000 ton jordmassor för externt omhändertagande på godkänd anläggning. Av dessa massor utgjordes 13 000 ton av farligt avfall. Efterbehandlingen avslutades och ett nytt bränslelager inom fastigheten färdigställdes, resterande arbete för denna etapp med färdigställande av släckvattenmagasin och pelletslager, avslutades under januari 2011.

 


Nyheter